--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΥΝΕΝΟΧΩΝ


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Μετοχικό Ταμείο Στρατού


Α. Σκοπός - Αποστόλη Μ.Τ.Σ.

    Η αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου, καθώς και η Άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας. 
   Τα προς διανομή καθαρά έσοδα είναι αυτά που προκύπτουν εκ του συνόλου των κατά το λήξαν έτος εσόδων, μετά την αφαίρεση εξ αυτών των κατά την διάρκεια του έτους λειτουργικών εξόδων, των καταβληθέντων  Βοηθημάτων Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), των καταβληθέντων μερισμάτων στους νεοεισερχόμενους μερισματούχους, των χορηγηθέντων Βοηθημάτων Θανάτου (Β.Θ), των χρεωστικών τόκων, των αποσβέσεων, προβλέψεων και ποσοστών υπέρ του Κεφαλαίου.

Β. Ενημέρωση - Υφιστάμενη Κατάσταση

1. Μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας άρθρου 3 Ν. 559/1937 για τον προσδιορισμό του ύψους του μερίσματος, η οποία προβλέπει βάση του διανεμητικού συστήματος, ότι:

α. Τα προς διανομή καθαρά έσοδα είναι αυτά που προκύπτουν από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων του προηγούμενου έτους μετά την αφαίρεση των διοικητικών – λειτουργικών και λοιπών δαπανών. Δηλαδή τα καθαρά προς διανομή έσοδα για το έτος 2012 είναι τα συνολικά πραγματοποιηθέντα το έτος 2011 έσοδα, μετά την αφαίρεση των εν λόγω δαπανών.

β. Τα καθαρά προς διανομή έσοδα διαιρούνται με τον αριθμό των μεριδίων και έτσι προκύπτει η τιμή του μεριδίου, η οποία αναλόγως των καθαρών εσόδων, δύναται να είναι αυξομειούμενη.

    2.  Μείωση του χορηγούμενου μερίσματος σε ποσοστό 25%, από 01 Ιαν 2011.

    3.  Μετάθεση των ημερομηνιών καταβολής του μερίσματος κατά ένα τρίμηνο και υιοθέτηση καταβολής του δεδουλευμένα, δηλαδή καταβολή μετά το τέλος κάθε τριμήνου.

    4.  Δημιουργία θολού τοπίου ως προς το μέλλον του Ταμείου και τη συνέχιση καταβολής του μερίσματος

    5.  Πλήρη ανασφάλεια για τη συνέχιση - διατήρηση και ενίσχυση του εισοδήματος των μερισματούχων από το μέρισμα, στο οποίο έχουν αντίστοιχα στηρίξει την κάλυψη ορισμένων εκ των βασικών αναγκών επιβίωσής τους και σε συνδυασμό με τις λοιπές μειώσεις του εισοδήματος τους, καθίσταται σαφής η μεγάλη σημασία της τύχης - βιωσιμότητας καταβολής του μερίσματος
  
Γ. Βασικά Στοιχεία Πρότασης Ε.Α.Α.Σ. 

    1.  Εξυγίανση του Ταμείου, στην οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, τα οποία με παρελθούσες διαχειριστικές και χρηματοοικονομικές επιλογές τους, έχουν συντελέσει στην οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει το Μ.Τ.Σ. Η υπόψη εξυγίανση δύναται να επιτευχθεί :

          (α)  Με τη διαγραφή του οφειλομένου από συμψηφισμό χρέους στο Υπ. Οικονομικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 153 εκατομμυρίων € περίπου. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η υπόψη διαγραφή, το ποσό του χρέους να ενταχθεί και να προσαυξήσει ισόποσα το ύψος του δανείου της παρακάτω παραγράφου.

          (β)  Με τη σύναψη, από το ΜΤΣ ή το Ελληνικό Δημόσιο, δανείου 275 εκατομμυρίων € (ή 413 εκατομμυρίων €) διάρκειας 5 ετών από Ελληνικό Κρατικό Τραπεζικό - Φορέα με το χαμηλότερο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με εγγύηση το ίδιο το μέρισμα (περίπου των 110 εκατομμυρίων € ετησίως), προκειμένου το ΜΤΣ να καταβάλλει τα οφειλόμενα :

               (1)  178,74 εκατομμύρια στα τέκνα των μετόχων - μερισματούχων του, ως Βοήθημα Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.).
                      (2)   38,06 εκατομμύρια στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.).
                      (3)  2,16 εκατομμύρια σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.)
                      (4)  3,74 εκατομμύρια € σε Βοηθήματα Θανάτου (Β.Θ). 
                      (5)  4,17 εκατομμύρια € σε ΑLFA BANK. κτλ

          (γ)  Με την αποπληρωμή τον δόσεων του δανείου της παραπάνω παραγράφου (60 ή 86 εκατομμυρίων € ετησίως περίπου για 5 έτη) μέχρι τη λήξη τους από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων   (πρώην Λ.Α.Φ.Κ.Α) που παρακρατείται από τις συντάξεις των μερισματούχων του, η οποία ΕΙΣΦΟΡΑ ανέρχεται στο ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως περίπου. 
Αυτό σημαίνει ότι η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους μερισματούχους, οι οποίοι πλην της διάσωσης του Ταμείου των, θα συνεισφέρουν στην δημοσιονομική και οικονομική εξυγίανση - βελτίωση της κατάστασης της χώρας κατά 70 ή 44 εκατομμύρια € περίπου ετησίως.

     2.  Τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης του ύψους της τιμής του μεριδίου κάθε έτους, με βάση το διανεμητικό σύστημα και καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με την υπόψη διαμορφωθείσα τιμή μεριδίου.

     3.  Διαχωρισμός του λογαριασμού του Β.Ο.Ε.Α από αυτόν του Μ.Τ.Σ. και δημιουργία ειδικού Λογαριασμού Β.Ο.Ε.Α. Διαχωρισμός και του Τραπεζικού λογαριασμού Μ.Τ.Σ – Β.Ο.Ε.Α.

    4.  Ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων, η οποία δύναται να επιτευχθεί:

          (α)  Μετά την εν λόγω παραπάνω εξυγίανση.

          (β)  Με την κατανομή των εκάστοτε συνολικών κοινωνικών πόρων, βάσει του ποσοστού του αριθμού των μερισματούχων κάθε κλάδου.

          (γ)  Με την κατηγοριοποίηση καταβολής μερίσματος (υποταμεία ή υπολογαριασμοί), βάσει του κλάδου προέλευσης του μερισματούχου εντός του ενοποιημένου Ταμείου (Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό, ΕΛ.ΑΣ.), μέχρι την δημιουργία συνθηκών εξομοίωσης των μερισμάτων και την πλήρη ενοποίησή τους, ως το Ενιαίο Ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

     5.  Χρησιμοποίηση, κατόπιν διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών, νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων για την πλήρη και επικερδέστερη εκάστοτε αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ενοποιημένου Ταμείου.

     6.  Πλήρη εφαρμογή της προβλεπόμενης λογιστικής διαδικασίας για τα Ν.Π.Δ.Δ (διπλογραφικό σύστημα, διεθνή λογιστικά πρότυπα, ανάληψη υποχρέωσης, κλπ.), προκειμένου να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου και τα οποία θα είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου στον κάθε μερισματούχο - ενδιαφερόμενο.

     7.  Ουσιαστική συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων στην Διοίκηση και Διαχείριση του Ταμείου (αλλαγή  σύστασης Δ.Σ/Μ.Τ.Σ. με τροποποίηση της Φ 870 / 213 / 738196 / 24 Ιουν 1982 Κ.Υ.Α ΦΕΚ Β’ 431 και του Ν.Δ 2554 / 53 ΦΕΚ Α 230).

 Δ. Αποτελέσματα Προτάσεως

     1.  Συνέχιση καταβολής του μερίσματος, με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και καταβολής του σε δεδουλευμένη βάση και με τιμή μεριδίου όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε τέλος έτους σε πλήρη αντιστοιχία με ετήσια έσοδα του Μ.Τ.Σ.

    2.  Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων καταβολής του Β.Ο.Ε.Α. και συνέχιση καταβολής των νέων αιτήσεων μέσω του ιδιαίτερου διαχωρισμένου από το Μ.Τ.Σ. τραπεζικού λογαριασμού.

    3.  Δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων με 120.000 περίπου  Μέλη, το οποίο μέσω της ενοποίησης θα αυξήσει σημαντικά την ισχύ επιρροής του στους εκάστοτε Στρατιωτικούς και Πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες της χώρας που θα αποφασίζουν για την τύχη του.

    4.  Σταδιακή μείωση των λειτουργικών - διοικητικών εξόδων μέσω της ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων.

Ε. Συμπέρασμα

    Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΑΣ, εκτιμά ότι το πρόβλημα του Μ.Τ.Σ είναι αντίστοιχο βαριάς ασθένειας η ίαση της οποίας δεν δύναται να γίνει μέσω χαμηλής έντασης φαρμακευτικής αγωγής, καθόσον απαιτείται ιατρική παρέμβαση χειρουργικής μορφής, η οποία στην παραπάνω ανάλυση της πρότασης εξυγίανσης του ΜΤΣ αντιστοιχεί στην έντονη παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, προκειμένου με αποφασιστικότητα να βγάλουν το Μ.Τ.Σ. από το τέλμα και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

                                                                                                                  Για το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ                        
                                                                                          Ο Πρόεδρος
                                                                         Παντελής  Χρ. Μαυροδόπουλος
                                                                                     Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου