--ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ------ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ

....www.syndesmosee.org .... ... Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ...

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

BHMA ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ


Β. Κόκκινος
Κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 162), όποιος εξαπα­τάει εκλογέα, με οποιονδήποτε τρόπο, για να μεταβάλει το ε­κλογικό του φρόνημα, τιμωρεί­ται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. Ο πρω­θυπουργός μας υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό προεκλογικώς, κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σε­πτεμβρίου του 2009, ότι υπάρ­χουν χρήματα και θα δώσει αυ­ξήσεις σε μισθούς και συντά­ξεις, ανώτερες του πληθωρι­σμού.

Ομως αμέσως μετά τις εκλο­γές μείωσε μισθούς και συ­ντάξεις, έπραξε δηλαδή το αντί­θετο εκείνου που είχε υποσχε­θεί. Ο αντιπρόεδρος του, για να δικαιολογήσει την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, είπε ότι ό­λα τα κόμματα δεν τηρούν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Αλλο είναι να προσπαθήσει ένα κόμμα να εκτελεσει το προεκλο­γικό του πρόγραμμα και να μην επιτύχει, και άλλο να μην επιχει­ρήσει καν την εφαρμογή του και από την πρώτη στιγμή να εφαρ­μόσει πολιτική αντίθετη του προγράμματος του.


Μετά τις εκλογές, προς δι­καιολόγηση της καταφα­νούς εξαπατήσεως των Ελλή­νων, ο πρωθυπουργός μας ισχυ­ρίσθηκε ότι δήθεν αγνοούσε την πραγματική οικονομική κα­τάσταση της χώρας. Ψεύδεται. ΄Ενας πολιτικός που ήταν υπουρ­γός ολων των κυβερνήσεων του πατρός του, εμπνευστού της υπερχρεώσεως της χώρας, όπως και των κυβερνήσεων του κ. Σημίτη, είναι αδύνατον να αγνοεί την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Περαιτέρω, αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε βιβλίο του πρώην υπουργού των Οικονομι­κών της Γερμανίας, κ. Steinmayer, ότι τον είχε ενημε­ρώσει απολύτως για τα οικονο­μικά της Ελλάδος και ο κ. Πα­πανδρέου τού απήντησε ότι θα σκεφθεί αν θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Εξάλλου, ο κ. Αλμούνια εδήλωσε ότι, πολύ προ των εκλογών, είχε ενημε­ρώσει τους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλά­δος για την οικονομική της θέ­ση. Το αυτό εδήλωσε και ο κ. Προβόπουλος, των μηνιαίων εκ­θέσεων του οποίου ηδύνατο να λαμβάνει, και ελάμβανε, γνώση ο κ. Παπανδρέου.

Πέραν τούτων, ο τελευταί­ος, σε συνέντευξή του προς τον κ. Κούλογλου, προ των εκλογών, είχε πει ότι όποια χώ­ρα κατέφυγε στο ΔΝΤ κατα­στράφηκε και ο λαός της εξα­θλιώθηκε. Ομως, από πρόσφατη συνέντευξη του πρώην επικε­φαλής του ΔΝΤ, κ. Στρος-Καν, έ­γινε παγκοσμίως γνωστό ότι ο κ. Παπανδρέου, προ των εκλογών, συζητούσε μαζί του υπογείως, για το πώς θα υπαχθεί η Ελλάδα στο ΔΝΤ.

Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Πα­πανδρέου δεν έδωσε καμία πειστική εξήγηση έως σήμερα α­ναφορικά με τον λόγο για τον ο­ποίο παρέλειψε να δανεισθεί, α­μέσως μετά την εκλογή του, όσα ποσά χρειαζόταν η χώρα, με χα­μηλά επιτόκια, όπως όφειλε να πράξει. Αντί τούτου, εδήλωνε σε διεθνή ακροατήρια, ότι ο ελλη­νικός λαός είναι διεφθαρμένος και η οικονομία του πνέει τα λοί­σθια, έχουσα την πορεία του «Τιτανικού». Μετά τις δηλώσεις του αυτές, για τις οποίες επίσης δεν έχει δώσει καμία εξήγηση, άρχισε η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδος και έ­φθασαν τα spreads από 250 μονάδες σε 3.200!

Επίσης, δεν εξή­γησε έως τώρα, γιατί δεν δέχθηκε το δάνειο 20 δισ. ευρώ, που του προσφέρ­θηκαν επιπλέον των 7 δισ. που έλαβε η χώρα, με χαμηλό ε­πιτόκιο. Από όλα αυ­τά προκύπτει κραυ­γαλέα η προσωπική ποινική ευθύνη του κ. πρωθυπουργού, θα έπρεπε, επομέ­νως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τριάντα (30) βουλευ­τές της αντιπολιτεύσεως, αντί να φλυαρούν ασκόπως προς παραμυθίαν του πενομένου ελλη­νικού λαού, να ζητήσουν με έγγραφό τους την άσκηση της νο­μίμου ποινικής διωξεως κατα του υπαίτιου, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Συγχρόνως όμως, έχει κατα­στεί πασιφανές ότι η κυ­βέρνηση, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό της πρόγραμμα και αθετήσασα τις υποσχέσεις της προς τον λαό, απεστέρησε εαυ- την του θεμελίου του δημοκρα­τικού πολιτεύματος, κατ' άρ­θρον 1 παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι της λαϊκής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, οι αποφασεις της και οι νόμοι της, ιδιαιτέρως δε αυτοί περί υπερφορολογήσεως των Ελλήνων και περί εκτάκτου ει­σφοράς και τέλους ακινήτων, εί­ναι αντίθετοι προς το Σύνταγμα.

Τόσο για τον ως άνω λόγο, ό­σο και διότι παραβιάζουν τα άρθρα του Συντάγματος 78 παρ. 2, περί απαγορεύσεως της ανα­δρομικής φορολογίας, 5 παρ. 10 που καθιερώνει την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη αναλόγως των οι­κονομικών δυνάμεών των, δη­λαδή των εισοδημάτων των, 4 παρ. 2, που επιβάλλει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των πο­λιτών και 36 παρ. 1 περί παροχής εννόμου προστασίας.

Ενας πολίτης με ένα διαμέρι­σμα 150 τετραγωνικών και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ θα πληρώσει το ίδιο τέλος ακινή­του με εκείνον που είναι ιδιο­κτήτης ομοίου ακριβώς διαμερί­σματος, στην αυτή θέση, και έ­χει ετήσιο εισόδημα 200.000 ευ­ρώ. Ανατίθεται η είσπραξη του τέλους τούτου στη ΔΕΗ, ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επι­κρατείας έχει αποφανθεί, στην περίπτωση των παρκομέτρων του Δήμου, ότι δεν δύναται να ανατεθεί σε ανώνυμη εταιρεία εισπρακτική εξουσία του Δημο­σίου.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την έκτακτη φορολόγηση
των ακινήτων ως τέλος, ενώ γνωρίζει ότι τούτο δεν είναι ανταποδοτικό και τα περί διασώ­σεως της περιουσίας των παι­διών και εγγονών μας διά της φορολογίας αυτής είναι απλώς μυθεύματα υπερβολικής φαντα­σίας. Καταργείται η δυνατότητα προσφυγής στη Διοικητική Δι­καιοσύνη με την υποχρεωτική καταβολή του 50% της οφειλής και του δικαιώματος του εφόρου να ζητήσει τη μη αναστολή της πράξεως επιβολής φόρου.

Στον αδυνατού­ντα να καταβάλει το τέλος ακινή­του δεν επιβάλλεται η συνήθης συνέπεια των φορολογικών παραβάσεων, αλλά η διακοπή της παρο­χής του ρεύματος, με συνέπεια να κο­πεί τούτο σε μια πτωχή οικογένεια της Χίου με εξι (6) παιδιά, την ώρα που όλοι οι κοινωνικοί φορείς ζητούν από τους Ελληνες τον περιορισμό της υπογεννητικότητος. Αλλά η σημερινή κυβέρνη­ση δεν ενδιαφέρεται για το μέλ­λον της Ελλάδος. Γι' αυτό και δι­ευκολύνει και συνιστά τη μετά­βαση των νέων σε άλλες χώρες για να εργασθούν. Θα μείνουν έ­τσι στην Ελλάδα οι γέροντες συ­νταξιούχοι με τη γνωστή μοίρα τους. Αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της χώρας;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα­τίας, αντί να συνιστά επιεί­κεια προς τους μη έχοντες, θα έπρεπε, κατά τα άρθρα 35 παρ. 2 εδ. δ' και 42 του Συντάγματος, να αναπέμψει στη Βουλή τους άνω αντισυνταγματικούς νό­μους της κυβερνήσεως, η οποία έχει απολέσει το θεμέλιο της Δημοκρατίας, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό πρόγραμμά της.
Ναι μεν έχει κακώς καταργη­θεί το προνόμιο του ανωτά­του άρχοντος να προκηρύσσει εκλογες σε περίπτωση δυσαρ­μονίας μεταξύ κυβερνήσεως και λαϊκού φρονήματος, παραμένει όμως το ανω προνόμιο της ανα­πομπής στη Βουλή αντισυνταγ­ματικών νομοσχεδίων. Αν αυτό δεν ασκηθεί τώρα, πότε θα ε­φαρμοσθούν οι άνω διατάξεις;

Το κράτος στην ουσία έχει καταλυθεί. Καταλαμβάνο­νται τα υπουργεία από πολίτες και οι υπουργοί αναζητούν κα­ταλλήλους χώρους για να συνα­ντήσουν τους εκπροσώπους της τρόικας. Εμποδίζεται η λειτουρ­γία των χειρουργείων του Αντι­καρκινικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και η Διοίκηση δεν α­ποτολμά να ζητήσει την επέμβα­ση της Εισαγγελίας. Και ο υπουρ­γός των Οικονομικών καλεί τους Ελληνες να πληρώσουν φόρους για να καταβληθούν μισθοί και συντάξεις του Νοεμβρίου.

Ωστε το δάνειο των 110 δισ. ευρώ του Μνημονίου έγινε μόνο για να πληρωθούν οι τοκο­γλύφοι δανειστες μας; Και χάριν αυτών το δημόσιο χρέος μας μέ­σα σε δύο χρόνια έφθασε το 150% του ΑΕΠ;

   ΒΑΣ. ΑΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Επιτ. Προέδρος του Αρείου Πάγου
   Πηγή: Εφημερίδα Αξία

26 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΝΩ Η ΔΙΑΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑ ΜΕΝΟΥΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΕΝΕΒΗΣΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ Κ.Α) ΔΙΟΤΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΙΑΔΙΚΟ Ο ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΟΝΗΣ.
  ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Η ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΜΙΛΑΝΕ...ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ,ΠΟΝΤΙΟΥΣ,ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΨΥΧΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο στον Στάθη για το σχόλιο.Εδώ όντως οδεύουμε ολοταχώς προς γενοκτονία και πρέπει επιτέλους οι δικαστικοί ταγοί να αναλλάβουν τις ευθύνες τους ,που απορρέουν εκ του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
  ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ...είπατε (σαν πρωτοβουλία) ότι σας ενδιαφέρει η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ορίστε λοιπόν, σας δίνει ο κ.Κόκκινος το πράσινο φως... και τη νομιμότητα, ώστε να στηριχθείτε σε έναν πυλώνα παρουσίασής σας, απέναντι στον λαό, που το ΙΔΙΟ ΘΕΛΕΙ.

  Κάντετο καμπάνια και δεν θα βγάλετε μόνο 30 βουλευτές για να σταματήσει η κοροϊδία, αλλά πάνω από 300....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να γινει σημαια της πρωτοβουλιας η τιμωρια των επιορκων πολιτικων ,αλλιως δεν θα διαφερει απο τα υπολοιπα κομματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. δικαιοδοσία... τέλος κύριοι: http://hellasorthodoxy-kmyst.blogspot.com/2011/10/26.html

  (ρίξτε μια ματιά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΤΑΡΜΑΤΑ - ΣΤΑΡΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!!!
  ΤΟ ΓΟΥΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΥΡΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ; ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Η ΓΑΓΚΡΑΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΩΕΙ ΤΑ ΥΓΕΙΗ ΚΥΤΑΡΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ Η ΑΣΘΕΝΗΣ. ΔΙ ΑΥΤΟ ΚΑΛΩ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΜΑΣΟΝΟΙ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΚΛΟ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΟΙ Ο ΑΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ελάτε τώρα , δεν πρέπει να γενικεύουμε για καμία κατηγορία επαγγελματιών. Αν σκεπτόμαστε έτσι , τότε όλοι ανεξαιρέτως είμαστε λαμόγια, εγκληματίες και παράνομοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ο κύριος κόκκινος καλά τα λέει στην επιστολή αλλά θα έπρεπε να είχε καταδικάσει τον πατέρα του ΓΑΠ όταν προέδρευε του ειδικού δικαστηρίου για το σκάνδαλο κοσκωτά. Αλλωστε και ο μένιος κουτσόγιωργας (σε λογαριασμό του οποίου στην ελβετία βρέθηκαν 2 εκ δολλάρια), το είχε πει κατ' ουσίαν ότι άλλος κινούσε τα νήματα και βρέθηκε αυτός κατηγορούμενος. θα είχαμε ξεμπερδέψει από τότε...
  Όσο για το στάθη χρόνη του συνιστώ να κοιτάξει λίγο το σεπτέμβρη του 10. Θα βρει εκεί ακόμα και παραιτήσεις κυβερνητών (για λόγους που δεν δημοσιοποιήθηκαν)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. O kyrios Kokkinos ekane to meros tou eksigontas poly safos tin katastasi. Anti na ton katigoroume giati den exei kanei akomi pio polla, giati den anarrotioumate kalytera pos mporoume na diadosoume auta pou egrapse se osous mporoume. To onoma tou voithae poly sto na dosei kapoios tin aparetiti simasia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τελικά απάντηση περί της ερώτησης αν συντελείται σε βάρος του Ελληνικού Λαού λόγω, των μέτρων που λαμβάνονται, από την κυβέρνηση και δη τον Πρωθυπουργό το αδίκημα της Γενοκτονίας κατά του Ελληνικού Λαού, όπως αυτό ορίζεται από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και το ποινικό Δικαστήριο της Χάγης που δικάζει και Πρωθυπουργούς, απάντηση: άκρα του τάφου σιωπή..... και η αναφορά του άρθρου 162 ΠΚ που μνημονεύει ο κ. Κόκκινος, αναφέρεται σε απλή παραπλάνηση εκλογέα σε συνδυασμό με το 161 ΠΚ που αναφέρεται στην παρεμπόδιση με βία της άσκησης του εκλογέα και σε μεμονωμένο εκλογέα και όχι στο σύνολο του Ελληνικού λαού. Πιθανόν, υποθέτω, ο προαναφερόμενος απλά μόνο να ήθελε με την επιστολή του, να ακουστεί το όνομά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μιλάνε όλοι μιλάνε και οι Μασώνοι!! Αυτοί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τους πολιτικούς για το κατάντημα της χώρας.Και το αποκορύφωμα νομοθετούν μόνοι τους για τις δικές τους αυξήσεις και ζητάνε από το πτωχευμένο κράτος 800 εκατ.αναδρομικά. Οι νταβάδες του Εθνους. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις αναμεσά τους,πατριώτες,λίγοι βέβαια.Θα τους χρειασθεί σύντομα το Εθνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εχω την εντύπωση οτι το συμβούλιο της επικρατείας έχει κρίνει ως συνταγματικό το μνημόνιο Ι, πρίν γίνουν περικοπές στους δικαστικούς. Επειδή τώρα προέχει η ομοψυχία μήπως οι κύριοι δικαστικοί θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ως γνώστες των θεμάτων απο νομικής απόψεως, να επανεξετάσουν την συνταγματικότητα του μνημονίου, τους νόμους που ψήφισε η κατοχική βουλή και να ασκήσει ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων. Ας θυμηθούν το κατηγορητήριο στη δίκη της χούντας "κατάληψη της αρχής με απάτη και εξασφάλιση με τη χρήση βίας".
  Υ.Γ Η δικαιοσύνη εκτός απο τυφλή θα έπρεπε να είναι και κουλή (χωρίς χέρια για ευνόητους λόγους)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 21-10-11

  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

  ...ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Η ΩΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ,ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ,ΚΛΠ,ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ[π.χ],ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ-ΜΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ[ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ],ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ...ΙΩΑΝΝΗΣ.

  Το δέντρο Γιώργος Νταλάρας
  www.youtube.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΕΑ

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο κείμενο του κ. Κόκκινου για το άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα. Βεβαίως και ο κ. Κόκκινος έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά θα ήθελα να μου πει ποιος Έλληνας θα κάνει χρήση αυτού του άρθρου για παραπλάνηση πιστεύοντας σε κάποιο αποτέλεσμα, όταν ο κ. Μαντέλης για υπεξαίρεση, σπατάλης δημοσίου χρήματος, δωροδοκία, ψευδή δήλωση 2006 – 2007, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή μόνο. Δηλαδή έκλεψε όλους τους Έλληνες και δεν δεσμεύτηκε καν η περιουσία του… Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας κ. Κόκκινε. Να την Χαίρεστε

  Χρήστος Χναράκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΕΑ

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο κείμενο του κ. Κόκκινου για το άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα. Βεβαίως και ο κ. Κόκκινος έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά θα ήθελα να μου πει ποιος Έλληνας θα κάνει χρήση αυτού του άρθρου για παραπλάνηση πιστεύοντας σε κάποιο αποτέλεσμα, όταν ο κ. Μαντέλης για υπεξαίρεση, σπατάλης δημοσίου χρήματος, δωροδοκία, ψευδή δήλωση 2006 – 2007, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή μόνο. Δηλαδή έκλεψε όλους τους Έλληνες και δεν δεσμεύτηκε καν η περιουσία του… Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας κ. Κόκκινε. Να την Χαίρεστε

  Χρήστος Χναράκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΑΤΥΧΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΕ 12.36 ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΡΑ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΚΚΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ. ΕΞΑΛΟΥ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙ Η ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. AN ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Να γινει σημαια της πρωτοβουλιας η τιμωρια των επιορκων πολιτικων ,αλλιως δεν θα διαφερει απο τα υπολοιπα κομματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΤΟΥ!!ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ.....ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΩΜΟ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ.[ΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΕΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΌΜΩΣ ΝΑ ΑΚΌΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ Σ ΑΥΤΟ. ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΚΟΜΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή